psaltiri.org

ΑΡΧΙΚΗ
Μνημόσυνον Π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου 7-11-2015

img_0608.jpgΟμιλία π. Βασιλείου Βαλουδάκη

Ακούστε την από εδώ

 
Ἕλληνες τῆς Ἀλεξάνδρειας παραγωγη al Jazeera
 
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ!!!
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΑΖΕΙ!!!

 

Η λαμπρὰ καὶ ἐπιφανὴς πό­λη τῆς Μακεδονίας, ἡ κορυφὴ τῆς Θεσσαλίας, ἡ “ὑπεριδρυμέ­νη καὶ ὑπερέχουσα πάσης ἄλλης”, ἡ Θεσσαλονίκη, εὐτύ­χησε νὰ εἶναι ἡ γενέτειρα τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Σ᾿ αὐτὴν τὴν πόλη γεννήθηκε καὶ ἀναγεννήθηκε μὲ τὸ θεῖο λουτρὸ τοῦ βαπτί­σματος. Εὐθὺς ἀμέσως, ἔχοντας καὶ τὸ χάρισμα τοῦ λόγου, ἐμφανίζεται καὶ διδάσκει στοὺς Θεσσαλονικεῖς. Διδά­σκει ὄχι μὲ φόβο, ὅπως ἀναφέρουν οἱ πηγές, μήπως τὸν καταγ­γεί­λουν καὶ συλληφθεῖ ἢ μήπως χάσει τὸ ὑψηλό του ἀξίωμα, μὲ τὸ ὁποῖο τὸν περιβάλλει ἡ ρωμαϊκὴ πολι­τεία, ἀλλὰ εὐ­θαρσῶς. Διδάσκει ὄχι τὴ νύκτα στὶς γωνίες κρυ­πτό­μενος, ἀλλὰ τὴ μέρα “εὐπαρουσιάστως μηδεμίαν ἀνθρω­πί­νην δόξαν λογι­ζόμενος”.

Στὴ διδασκαλία του ὁ Δημήτριος εἶναι γλυκύς, ἑλκυ­στικός, πειστικότατος. Διαλύει τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων· ἀποκρούει τὶς κακοδοξίες, ἀνοίγει τὸ δρόμο πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. ῾Ο ἴδιος ἐπισφραγίζει τὴ ζωή του μὲ τὴ θυσία του. ῾Ομολογεῖ μὲ θάρρος τὴν πίστη του μπροστὰ στὸν ἔκπληκτο Μαξιμιανό· ὑπομένει ἀγογγύστως τὰ πρῶτα βασανιστήρια καὶ τέλος δέχεται τὸ μαρτύριο “χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος”, διότι καταξιώνεται νὰ διωχθεῖ ὑπὲρ τοῦ Χρι­στοῦ καὶ τῆς ᾿Εκκλησίας του. Προσφέρει τὴν πλευρά του καὶ χύνει τὸ αἷμα του, μιμούμενος ἔτσι τὸ πάθος τοῦ Χρι­στοῦ. ᾿Απὸ τὴ λογχισμένη πλευρά του τρέχει αἷμα, μὲ τὸ ὁποῖο ποτίζει τὸ ἀγλαόκαρπο δένδρο τῆς ᾿Εκ­κλησίας.

῾Η ὕπαρξη ναοῦ ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν πρώϊμη Κωνστάντεια ἐποχή, μαρτυρεῖ γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ ἀπέδιδαν οἱ Θεσσαλονικεῖς στὸν συμπατριώτη τους μάρτυρα. ᾿Αργότερα ὁ ἔπαρχος τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ Λεόντιος, ἀφοῦ θεραπεύτηκε ἀπὸ βαρειὰ νόσο μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Δημητρίου, ἀνήγειρε ναὸ πρὸς τιμὴ τοῦ μάρτυρα γύρω στὰ 412-413.

῾Ο δοξάσας τὸν Θεὸ ἀντιδοξάζεται ἀπ᾿ Αὐτόν. ῾Ο λύ­χνος δὲν κεῖται πολὺ ὑπὸ τὸν μόδιο, ἀλλὰ τοποθετεῖται “ἐπὶ τῇ λυχνίᾳ” γιὰ νὰ λάμπει καὶ φωτίζει πρὸς πᾆσα κατεύ­θυν­ση. ῎Ετσι συνδέεται μὲ τὴ γενέτειρά του, τὴ Θεσσαλο­νίκη, μὲ τὰ προβλήματα τοῦ ῾Ελληνισμοῦ καὶ ἀποβαίνει ὑπέρμα­χος τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ᾿Ακόμη πολὺ γρήγορα ἡ τιμή του δια­δίδεται στὸν κόσμο τῶν Σλάβων συνδεόμενη ἰδιαι­τέρως μὲ τοὺς Βουλγάρους καὶ τοὺς Ρώσους. ῎Ετσι, ἡ ἐπί­δραση τῶν ῾Ελλήνων ἐπὶ τῶν Σλάβων διὰ τοῦ ἁγίου Δημη­τρίου, εἶναι μεγάλη.

῏Ηταν φυσικὸ ὁ ἅγιος Δημήτριος νὰ συνδεθεῖ μὲ τὴν πόλη στὴν ὁποία γεννήθηκε καὶ στὴν ὁποία μιμήθηκε μὲ πά­θος τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Θεσσαλονικεῖς κατα­φεύ­γον­τας στὸ “θεοπάροχο” μνῆμα του, τὸν περικαλῆ ναό του, παρα­καλοῦσαν τὸν μεγαλομάρτυρα συμπατριώτη τους νὰ πρεσβεύ­ει στὸ Θεὸ γιὰ τὴν σωτηρία τους.

Σπανίως ἅγιος συνέδεσε τὴ μνήμη του τόσο πολὺ μὲ τὶς περιπέτειες καὶ ἀγωνίες τῆς πατρίδος του, ὅσο ὁ ἅγιος Δημήτριος. Στὶς ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις τῶν Σλάβων καὶ ᾿Α­βάρων, ᾿Αράβων καὶ Βουλγάρων, ὁ ἅγιος Δημήτριος πρω­τ­α­γω­νιστεῖ καὶ προστατεύει τὴν πόλη του ἀπὸ τοὺς ἐπι­δρο­μεῖς. Βαρβαρικὲς φάλαγγες ἐπιτίθενται κατὰ καιροὺς μὲ μα­νία. ῾Ως ἄμμος τῆς θαλάσσης, ἀναφέρουν οἱ πηγές, ἐμφα­νί­ζονται οἱ ἐχθροί. Καταλαμβάνουν περιοχὲς τῆς Θρά­κης καὶ τῆς Μακεδονίας. Πλησιάζουν μὲ ἀκάθεκτη ὁρμὴ πρὸς τὴ Θεσ­σαλονίκη, κυριεύουν φρούρια καὶ προάστεια τῆς πόλεως. Πάνοπλοι οἱ ἐχθροὶ προετοιμάζονται γιὰ τὴν τελικὴ ἔφοδο κατὰ τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ κάτοικοι ζητοῦν ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Δημητρίου βοήθεια. Παρακαλοῦν τὸ Θεὸ μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Δημητρί­ου νὰ μὴν πέσουν στὰ χέρια τῶν ἀλλοπίστων. ῎Εφιππος τότε ἐμφανίζεται ὁ ῞Αγιος, διατρέχοντας τὰ τείχη, καὶ συν­τρίβει μὲ δόρυ τοὺς ἐπιτιθε­μένους. Τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν ματαιώνονται. ῾Ο Θε­ὸς τοῦ Δημητρίου διατηρεῖ τὴν πόλη “ἀτάραχον” καὶ “ἄτρω­τον” . Οἱ Θεσσαλονικεῖς δέχονται τὴ σωτηρία τους “θεόθεν”.

Σὲ κάθε ἐποχὴ ἡ Θεσσαλονίκη διακρινόταν ὡς σπου­δαῖο κέντρο ἐμπορικό, πολιτιστικὸ καὶ προπάντων πνευμα­τικό. Διακρίνεται γιὰ τὴν ᾿Ορθοδοξία της ἀφοῦ ὁ σπόρος τῆς ἀληθείας ρίφθηκε ἀπὸ τὸν ᾿Απ. Παῦλο καὶ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸ μεγαλομάρτυρα Πολιοῦχο Δημήτριο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!!!
Άπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης
 
H “Oρθόδοξη Αλήθεια” κάθε Τετάρτη

H “Oρθόδοξη Αλήθεια” κάθε Τετάρτη

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑΗ Ορθόδοξη Αλήθεια, η μεγαλύτερη θρησκευτική εφημερίδα που κυκλοφορούσε έως τώρα μια φόρα το μήνα, γίνεται πλέον εβδομαδιαία και θα βρίσκεται στα περίπτερα κάθε Τετάρτη.

Στην ομάδα των συνεργατών προστέθηκαν και νέοι δημοσιογράφοι ενώ τους υπάρχοντες αρθρογράφους (π. Γ. Μεταλληνό, π. Ανανία Κουστένη, Κ. Χολέβα, Μ. Μελινό κ.α.) θα πλαισιώσουν πολλοί ακόμα σημαντικοί άνθρωποι της Εκκλησίας (Αγιορείτες μοναχοί, ιερείς και λαϊκοί).

Από αυτή την Τετάρτη και κάθε Τετάρτη η εφημερίδα θα κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα με πλούσια ρεπορτάζ. Θα καλύπτει όλη την εκκλησιαστική επικαιρότητα ενώ θα προσθέσει και νέες στήλες για την υγεία, τη διατροφή και την οικογένεια, πάντα με άξονα την Ορθοδοξία.

Η έκδοση θα συνοδεύεται από επιλεγμένα βιβλία και παραγωγές και θα κυκλοφορεί και σε απλή έκδοση.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η εφημερίδα θα συνοδεύεται από ένα σπουδαίο βιβλίο για τον Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη -έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αγιορείτες που αναμένεται να γίνει Άγιος- το οποίο έχει γράψει ο γέρων Ιωσήφ Βατοπεδινός.

Η Ορθόδοξη Αλήθεια εκδίδεται από τον όμιλο «Δημοκρατικός τύπος ΑΕ»

 
Κωνσταντοπούλου στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Πρόεδρων
Την «εκβιαστική στάση των δανειστών προς την Ελλάδα, την κατάλυση της Δημοκρατίας και την παραβίαση Κοινοβουλευτικής λειτουργίας και το θέμα του ελληνικού δημοσίου χρέους» έθεσε η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Πρόεδρων Κοινοβουλίων.
 
ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙ
Ὁ ἔγκριτος, διεθνοῦς κύρους καθηγητὴς Πανεπιστημίου τῶν Η.Π.Α., Ἀνδρέας Ἀθηναῖος, σὲ μία ἐξαιρετική, ἐφ' ὅλης τῆς ὕλης συνέντευξι, ἀναλύει τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης ἐν σχέσει μὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομικὴ «κρίσι», μιλάει γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, τὸ ἑλληνικὸ χρέος, τὸ δίλημμα εὐρὼ ἢ δραχμή, τὴν δυνατότητα ἀμέσου οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως τῆς Ἑλλάδος, καὶ δίνει στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνησι ὅλη τὴν ἀπαραίτητη ἐπιχειρηματολογία γιὰ νὰ καταρρίψη στὴν κυριολεξία τὶς ληστρικὲς ἀπαιτήσεις τῶν Εὐρωπαίων.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 1 - 16 από 372